Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ubezpieczenia Finanse DoRada Dorota Rzepka ul. Partyzantów 20A, 26-004 Bieliny NIP: 6571141642, REGON: 260035994.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@edorada.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przez Administratora w następujących celach:

a) wykonania czynności związanych z zakresem świadczonych przez Administratora usług (m.in. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, pośrednictwa finansowego i kredytowego, rejestracji pojazdów, usług finansowych) oraz podjęciem przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,

c) wyliczenia składki ubezpieczeniowej, w celu podjęcia przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d) przygotowania ofert w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami (m.in. pośrednictwa finansowego i kredytowego, ubezpieczeń, rejestracji pojazdów, usług finansowych) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust 1 lit. a RODO,

e) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. c RODO,

f) w celu rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust 1 lit. c RODO,

g) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom i towarzystwom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy windykacyjne, rzeczoznawcy majątkowi i medyczni, firmy marketingowe, agenci ubezpieczeniowy.

4. Zbieramy dane od podmiotów zewnętrznych takich jak:

Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i kredytowej, placówki medyczne – w zakresie historii choroby, dostawcy usług assistance – w zakresie przebiegu wykonanej usługi, w przypadku przedsiębiorców – rejestr podmiotów gospodarki narodowej (REGON) – w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),

f) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

g) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

5. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonywaniem czynności agenta ubezpieczeniowego, świadczenia usług pośrednictwa finansowego i kredytowego, rejestracji pojazdów oraz innych oferowanych usług. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane nie są dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ubezpieczenia Finanse Dorada, ul. Partyzantów 20a, 26-004 Bieliny została wyznaczona Pani Ewa Jawor – Staszewska. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail : iod@edorada.pl lub pisemnie pod adresem Administratora Danych.